NOVITA® 30603 – BOPP / Hotmelt 30 / Havana 80


NOVITA® 30603 – BOPP / Hotmelt 30 / Havana 80NOVITA® 30603 – BOPP / Hotmelt 30 / Havana 80NOVITA® 30603 – BOPP / Hotmelt 30 / Havana 80